Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Reedukator


Gabinet reedukatora mieści się w sali 29.
Reedukatorem jest pani mgr Olga Sitańska–Pietrzak – specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki.Godziny pracy reedukatora


DZIEŃ GODZINY
Poniedziałek 800 - 1330
Wtorek 945 - 1230
Środa 945 - 1510
Czwartek 1225 - 1505
Piątek 755 - 1315


Reedukator prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

  ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017Zajęcia rewalidacyjne

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re – znów, validus – mocny. Rewalidacja to stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Oznacza przywrócenie człowiekowi możliwie pełnej i samodzielnej sprawności funkcjonowania w środowisku.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

 1. maksymalne usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych,
 2. optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,
 3. kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie,
 4. stymulowanie (dynamizowanie) rozwoju.

Zasady prowadzenia zajęć rewalidacyjnych:
 1. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji;
 2. Stawianie zadań dostosowanych do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka;
 3. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
 4. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
 5. Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
 6. Wspomaganie samodzielności społecznej.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 1. organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii, dysgrafii lub dyskalkulii,
 2. liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
 3. zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.


Najważniejszym celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

Cele szczegółowe zajęć korekcyjno - kompensacyjnych to:
 1. Budzenie wiary we własne możliwości - uczeń wierzy we własne możliwości edukacyjne i stara się pokonywać napotkane trudności.
 2. Motywowanie do podejmowania zadań o różnych stopniach trudności – uczeń stara się rozwiązywać również zadania o wyższym stopniu trudności – nie wycofuje się bez podjęcia próby ich rozwiązania.
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie – uczeń zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w pracy zespołowej.
 4. Minimalizowanie napięć emocjonalnych i wzmacnianie koncentracji uwagi – uczeń zna i stosuje podstawowe techniki koncentracji uwagi.
 5. Budowanie wzmocnień pozytywnych - podnoszenie samooceny dziecka – uczeń zna swoją wartość, swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.
 6. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 7. Wypracowanie nawyku poprawnego pisania – uczeń pracuje nad starannością, poprawnością ortograficzna i graficzną pisma.
 8. Wypracowanie nawyku poprawnego czytania – uczeń skupia uwagę na czytanym tekście i czyta ze zrozumieniem.
 9. Wdrażanie do autokorekty – uczeń widzi potrzebę kontroli i poprawy błędów, wytwarzanie nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym.
 10. Wyrobienie właściwej motywacji do nauki.


[ powrót - poprzednia strona ]
BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj-64.jpg
zdj-64.jpg
Nadanie imienia szkole
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl