Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
BIBLIOTEKA I INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

Najpiękniejsze chwile życia
zawdzięczam książce.

M. Sałtykow - Szczedrin


BIBLIOTEKA I INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

Biblioteka zaprasza

Godziny wypożyczeń:

 • wtorek 10.00-15.30
 • środa 7.30-10.30
 • czwartek 12.15-15.30
 • piątek 12.15-15.30

  W bibliotece wybrać książki pomoże Wam nauczyciel-bibliotekarz pani Kamila Tuszyńska.

  Księgozbiór naszej biblioteki liczy obecnie około10000 woluminów oraz zbiory audiowizualne i multimedialne w ilości 133 sztuk. Biblioteka gromadzi również podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. W bibliotece znajdują się książki o różnej tematyce: bajki, baśnie, powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, fantastyczne, przyrodnicze, historyczne oraz lektury. Biblioteka posiada również księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy i książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy.

  W czytelni szkolnej znajdziecie wiele ciekawych czasopism dla dzieci: „Abecadło”, „Świerszczyk”, „Viktor Junior”, „Kumpel”, „Mówią wieki”, „Ekoświat”.

  Dla nauczycieli i pracowników szkoły przeznaczone są następujące czasopisma: „Świetlica w Szkole”, „Wszystko dla szkoły”, „Katecheta”, „Biblioteka w Szkole”, „Głos Nauczycielski”, „Nauczanie Początkowe”, „Język Polski w Szkole IV-VI”, „Psychologia w Szkole”, „Życie Szkoły”, „Charaktery”.


  Warto przeczytać - Nowości zakupione do biblioteki w roku szkolnym 2016/ 2017

 •   NOWOŚCI

  Regulamin biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5
  z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

  I. Regulamin wypożyczalni

  1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
  2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania. Dzieci z oddziałów przedszkolnych (grupa 3, 4-latków, grupa 5, 6-latków) oraz uczniowie klas I do momentu aktu „Pasowania na Czytelnika” mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni pod nadzorem wychowawcy, rodziców, lub nauczyciela świetlicy.
  4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz używania telefonów komórkowych.
  5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
  6. Do 10 czerwca każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
  7. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
  8. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w okresie całego roku szkolnego oraz podczas wyznaczonych dni w czasie ferii zimowych i letnich.

  Wypożyczenia książek

  1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie. W przypadkach uzasadnionych można prosić o wydłużenie czasu wypożyczenia.
  3. Uczeń przygotowujący się do konkursu może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek (maksymalnie 5 książek).
  4. Uczeń, u którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.
  5. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

  Poszanowanie książek

  1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
  2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

  II. Regulamin czytelni

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
  2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
  3. Korzystający z czytelni wpisuje do Księgi Obecności swoje imię, nazwisko i klasę.
  4. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego tylko na miejscu.
  5. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
  6. Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.
  III. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

  1. Z komputera mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
  2. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.
  3. Komputery w bibliotece szkolnej służą do wyszukiwania informacji edukacyjnych oraz korzystania z multimediów dostępnych w czytelni.
  4. Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje czytelnika wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
  5. W czytelni ICIM należy zachować ciszę, nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
  6. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
  7. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
  8. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat lekcyjny.
  9. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę lekcyjną i może być przedłużony lub skrócony tylko w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody opiekuna pracowni.
  10. Przed korzystaniem z komputera należy: wpisać się do zeszytu pracowni ICIM.
  11. Użytkownikowi zabrania się:
   - wgrywania własnych programów, kasowania zainstalowanych, zapisywania dokumentów na dysku twardym, usuwania istniejących plików;
   - kopiowania plików i oprogramowania objętych prawem autorskim zarówno ze sprzętu ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych;
   - przeglądania i korzystania ze stron internetowych zawierających treści niepożądane i uznanych za nieetyczne i niemoralne (pornografia, przemoc, itp.), (opiekun ICIM ma prawo sprawdzenia przeglądanych przez użytkownika stron);
   - posługiwania własnymi nośnikami danych (płyta CD, pendrive itp.) bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.
  12. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania i wydawnictw multimedialnych odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie użytkownika.
  13. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

  IV Zadania nauczyciela - bibliotekarza

  1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
  2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
  3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
  4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

  V Współpraca biblioteki szkolnej

  1. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami odbywa się poprzez:
   - poradnictwo w wyborach czytelniczych,
   - pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
   - pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
   - informacja o aktywności czytelniczej.
  2. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
   - udostępnianie literatury pedagogicznej, czasopism, zbiorów multimedialnych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
   - współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
   - zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
   - udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
   - współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
   - informowanie nauczycieli o zakupionych nowościach wydawniczych:
   * podczas Rad Pedagogicznych
   * umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli,
   - współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
  3. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami odbywa się poprzez:
   - wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
   - pedagogizację rodziców,
   - wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
   - informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
   - zapraszanie rodziców do współuczestnictwa w organizowaniu różnorodnych działań wychowawczo-edukacyjnych.
  4. Współpraca biblioteki szkolnej ze środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:
   - wymianę informacji o wydarzeniach czytelniczych,
   - udział uczniów w organizowanych spotkaniach autorskich, wystawach tematycznych i okolicznościowych, w warsztatach , lekcjach bibliotecznych, konkursach, akcjach promujących czytelnictwo prowadzonych przez biblioteki i inne ośrodki edukacyjno-kulturalne,
   - współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz propagowania czytelnictwa.

  "Są książki, które się czyta.
  Są książki, które się pochłania.
  Są książki, które pochłaniają czytającego."
                 Maria Pruszkowska


    List do rodziców - "Dlaczego warto czytać dzieciom książki?"
  „Bez względu na to, ile masz zajęć Drogi Rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji, komputera i Internetu”.


  Regulamin wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz wydawania materiałów ćwiczeniowych.

 •   Regulamin wypożyczania podręczników
 •   Lista otrzymania podręczników załącznik nr 4
 •   Lista otrzymania materiałów edukacyjnych załącznik nr 5
 •   Lista otrzymania materiałów edukacyjnych załącznik nr 6

  SPIS LEKTUR

    SPIS LEKTUR  Przysłowia o książkach, czytelnikach, bibliotece:

 • „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła." (Wisława Szymborska)
 • „Dom bez książek jest jak plaża bez słońca." (José Martí)
 • „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.” (Kartezjusz)
 • „Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.” (Kornel Makuszyński)
 • „Wszystkie książki mówią...” (Jan Parandowski)
 • „W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.” (Krystyna Wodnicka)
 • „Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.” (Monteskiusz)
 • „Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.” (Jarosław Iwaszkiewicz)
 • „Są książki, które się czyta.
  Są książki, które się pochłania.
  Są książki, które pochłaniają czytającego.” (Maria Pruszkowska)
 • „W bibliotece, z książek na półkach, trąbią słonie, kuka kukułka, kwitnie paproć, krzyczą Indianie, szumią żagle na oceanie." (Krystyna Wodnicka)
 • „Najpiękniejsze chwile życia zawdzięczam książce.” (Michaił Sałtykow - Szczedrin)
 • Są książki - na podobieństwo okien otwierających się z ciemności na jasny świat. Książki takie dają oddech płucom, światło oczom, siłę sercom i dłoniom. (Paweł Hertz)
 • Lubić czytanie - to znaczy godziny nudy, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości. (Monteskiusz)  Kornel Makuszyński „Do młodych czytelników”

  Słuchajcie urwipołcie, brzdące, basałyki,
  Z których każdy z majtasów zbyt krótkich wyrasta:
  Dość cukrów i słodyczy, precz wszystkie pierniki,
  Pod choinką ma tylko książka być i basta!

  Był piernik, lecz dwa razy trzasnąłeś zębami
  I już nie ma piernika. Marne to są hece!
  A książka, miła książka, zawsze będzie z nami
  I jak żołnierz na warcie stanie w bibliotece.

  Tylko skiniesz, a ona na skrzydłach przyleci
  I zacznie ci cudowne opowiadać dzieje.
  W dzień pochmurny jak promień słoneczny zaświeci,
  A gdy ci smutno będzie, w głos się roześmieje.

  Edward Szymański „Książka”

  Książka: zwykłe papierowe karty,
  Znanych liter czarne, równe rzędy...
  Zacznij czytać – to tak, jakbyś wkroczył
  W świat przedziwny: bliski i odmienny.

  Te przygody, bohaterskie czyny
  - coraz inna karta się odwraca...
  Kto je stworzył i tak zamknął w słowa?
  Czyja to jest ta ogromna praca?

  Ile trzeba wiedzieć, ile umieć?
  Jak samemu walczyć, jak się trudzić
  Żeby potem wszystko móc opisać
  I tak z książką oddać w ręce ludzi...  Poznaj bezpieczny Internet

    Porady – surfuj bezpiecznie

  [ powrót - poprzednia strona ]
 • BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  zdj_03.jpg
  zdj_03.jpg
  Oddział przedszkolny 0a - 2012
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl